517 365 528
msorlovice@centrum.cz
Orlovice č. 62, 682 01

Koncepce školy a vzdělávací program

Dlouhodobá koncepce naší mateřské školy

• Rozvoj samostatných a sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy.
• Položit základy celoživotního vzdělání všem dětem, podle jejich možností, zájmů, potřeb.
• Zaměřit se na spolupráci s odbornými asistentkami s pedagogického centra, v oblasti logopedie poskytovat poradenskou službu pro rodiče.
• Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem ,,Objevujeme svět“. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování našeho programu je i poloha MŠ – vesnická škola a možnosti, které nám vesnice nabízí.
• Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základ veškerého přirozeného poznávání.
• Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjení komunikativních dovedností dětí.
• Při pobytu venku seznamujeme děti s okolím MŠ. Při vycházkách do blízkého lesa se děti seznamují s přírodou živou i neživou.

Vize školy

  • zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím, tvůrčí a přátelské prostředí
• radost , úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole
• cesta, která směřuje k vytčenému cíli – tj. všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku vyvíjející se dítě.
• učitelka – klidná a usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem ke každému jedinci. Je připravena kdykoliv pomoci, je tvořivá a nápaditá.
• kolektiv dětí – děti, které získávají „cestou“ zkušenosti, dovednosti a prožitky
• dítě – zdravě sebevědomé, ctižádostivé, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování.

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program naleznete ke stažení ve formátu pdf zde

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI DĚTÍ PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Hrubá motorika
1. Chůze, běh v zástupu, kruhu, mezi překážkami
2. Chůze po schodech se střídáním nohou
3. Poskoky snožmo
4. Poskoky a stoj na jedné noze
5. Přeskoky přes nízkou překážku
6. Krok poskočný
7. Lezení v podporu dřepmo, plazení po břiše
8. Převaly na žíněnce
9. Házení míče horním obloukem, chytání, vyhazování do výšky

Výtvarné činnosti
1. Správné držení tužky
2. Kreslení postavy (hlava, trup, končetiny + detaily)
3. Malování vodovými barvami
4. Stříhání – pruh, kruh
5. Samostatné nalepování
6. Práce s modelínou

Sluchové vnímání
1. Vytleská slova na slabiky
2. Určí první a poslední hlásku ve slově
3. Zopakuje větu z 5 slov
4. Dokáže soustředěně poslouchat čtený text
5. Reaguje na pokyn, rozumí slyšenému

Jazykové dovednosti
1. Správná výslovnost všech hlásek
2. Mluví ve větách, skloňuje
3. Klade otázky, odpovídá na otázky, naváže slovní kontakt
4. Vytvoří protiklady, zdrobněliny
5. Zapamatuje si krátkou báseň, píseň
6. Povypráví jednoduchou pohádku, vlastní zážitek

Matematické představy
1. Pozná základní geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník
2. Pojmenuje rozměry, tvar předmětů – velký x malý, velký x větší x největší, široký x úzký, vysoký x nízký, hranatý x kulatý….
3. Napočítá do deseti, určí více x méně
4. Určí prostorové pojmy – před, za, vedle, nad, pod, v, první, poslední, vpravo x vlevo

Jemná motorika
1. Navlékání korálků
2. Spojování drobných dílků stavebnic
3. Prstová cvičení – např. otevírání dlaně postupně po jednom prstu, ťukání jednotlivými prsty do palce…
4. Trhání papíru
5. Skládání papíru – čepice, loďka

Zrakové vnímání
1. Pozná základní i doplňkové barvy
2. Pozná odstíny – světlý, tmavý
3. Odliší jiný obrázek v řadě
4. Odliší shodné a neshodné dvojice
5. Pojmenuje viděné obrázky, jmenuje je zleva doprava
6. Poskládá jednoduché puzzle, rozstříhaný obrázek

Rozumové dovednosti
1. Zná své jméno, příjmení, věk, bydliště
2. Zná jména kamarádů, dětí i učitelek ve třídě
3. Pozná domácí zvířata, volně žijící zvířata, zvířata ze ZOO, hmyz, ptáky
4. Pozná ovoce, zeleninu, některé rostliny, rozliší strom listnatý, jehličnatý
5. Pozná dopravní prostředky, místo jejich výskytu, správně reaguje na světelné signály
6. Pojmenuje některé profese
7. Pojmenuje části lidského těla
8. Pojmenuje časová období – ráno, poledne, večer, dnes, včera, zítra, pojmenuje dny v týdnu
9. Tvoří nadřazené pojmy (kalhoty, tričko – oblečení; pes, kočka – zvířata)

Sebeobsluha
1. Samostatně se obléká, svléká
2. Zvládne zapínání a rozepínání (knoflíky, zip)
3. Samostatně se obuje, zaváže tkaničky
4. Ukládá oblečení i hračky na své místo
5. Samostatně se nají lžící, příborem
6. Pije z hrnečku

Hygienické návyky
1. Samostatně bez upozornění používá WC, toaletní papír
2. Umyje se mýdlem
3. Vysmrká se